Selvitettävät kysymykset

22.8.2019 Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu Nieminen tapasi yliopiston dosentin Markku Koivusalon tämän tekemän valituksen johdosta. Valitus koski valtio-opin yliopiston lehtoraatin määräaikaisen tehtävän täyttöä, jossa selvästi ansioituneempi Koivusalo jätettiin toiseksi suoraan ansioita vääristelemällä ja päätöstä kunnolla perustelematta.

Nieminen myönsi tuolloin, että asia vaati selvitystä ja lupasi vaatia selvityksen nimityksen tehneeltä varadekaani Mykkäseltä ja esityksen tehneeltä valintalautakunnalta. Myös varadekaani Mykkänen myönsi valintalautakunnan esityksessä olevan selkeitä virheitä ja lupasi myös vaatia valintaryhmältä selvitystä. Nieminen ja Mykkänen pyysivät Koivusaloa vielä toimittamaan yhteenvedon selvitettävistä virheistä ja kysymyksistä.

Tämä yhteenveto kysymyksistä julkaistaan tässä alla

Elokuun tapaamisessa dekaani Nieminen esitti ottavansa asian vakavasti ja korosti asioiden avoimuutta ja muun muassa hakemusasiakirjojen julkisuutta. Koivusalo oli erittäin luottavainen dekaaniin ja varadekaaniin ja siihen, että selvitys todellakin tehtäisiin, asia korjattaisiin ja valintaryhmä joutuisi vähintään perustelemaan kunnolla täysin perusteettoman lausuntonsa ja korjaamaan siinä olevat selkeät virheet.

Mutta kuinkas sitten kävikään?

6.9. varadekaani Mykkänen ilmoitti, että valintaryhmä on tehnyt selvityksen, jossa se tietenkin kiistää toimineensa tarkoituksenhakuisesti, mutta mitään konkreettisia vastauksia kysymyksiin ei Koivusalolle annettu. Mykkänen ilmoitti, että dekaani Nieminen olikin nyt kieltänyt selvityksen toimittamisen Koivusalolle.

Koivusalo kysyi selvitystä vielä itse dekaani Niemiseltä, joka tällaisen oli luvannut aikaisemmin hankkia, mutta nyt dekaani siirtyikin julkisuuden ja avoimuuden korostamisesta asian salaamiseen. Nieminen esitti, että selvitys oli tehty vain hänen käyttöönsä. Mitään kunnollisia tai oikeudellisia perusteluja Nieminen ei antanut selvityksen salaamiseen, vaikka oli aikaisemmin korostanut hakudokumenttien julkisuutta.

Mitään selvitystä ei siis kysymyksiin annettu vaan kaikki selkeästi todistetut ansioiden vääristelyt dekaani kuittasi nyt ”epätarkkuuksina, joilla ei ollut vaikutusta kokonaisharkintaan”. Nyt siis luovuttiinkin täysin kaikista perusteluista ja vedottiin vain täysin mielivaltaiseen ja perusteettomaan “mystiseen” kokonaisharkintaan.

Siihen miksi valintaryhmän täysin julkisen lausunnon selkeiden virheiden selvitysdokumentista tulikin yhtäkkiä salainen, ei dekaani Nieminen suostunut antamaan mitään vastausta, vaan toisti ainoastaan, että ”selvitys osoitti, ettei mainitsemillasi epätarkkuuksilla ollut vaikutusta valmisteluryhmän kokonaisharkintaan perustuvaan yksimieliseen esitykseen.”

Tosin dekaani lisäsi vielä, että ”näkemykseni mukaan varadekaanin päätös on perustunut valmisteluryhmän esitykseen ja hakuilmoituksessa mainittuihin kriteereihin, ja hän on toiminut HY:n yleisten rekrytointiperiaatteiden ja tiedekunnan rekrytointikäytäntöjen mukaisesti.”

Mutta kun asiassa oli jo kerran myönnetty ja selkeästi todistettu, että selkeitä ansioiden vääristelyjä oli tapahtunut, niin tätä dekaanin lausetta on vaikea tulkita muuten kuin, että hänen mielestään tällainen ansioiden vääristely ja täysin perustelematon ja salattu kokonaisharkinta, edustaisi hänen näkemyksessään HY:n yliopiston ja tiedekunnan yleisiä rekrytointikäytäntöjä.     

YHTEENVETO SELVITETTÄVISTÄ KYSYMYKSISTÄ

Asia: Valitus valtio-opin yliopiston lehtoraatin määräaikaisen tehtävän täytöstä

Sisältökysymys

Miten valitsijaryhmä perustelee näkemyksensä, että Maria Bäckin tutkimus- ja opetusprofiili vastaa paremmin hakuilmoituksessa määriteltyjä tehtävän sisällöllisiä kriteereitä eli ”politiikan, hallinnon ja organisaatioiden teoriaa ja tutkimusta?” Dokumentit annetun opetuksen ja tehdyn tutkimuksen osalta todistavat selkeästi päinvastaisesta. (Ks. laajempi valitus.)

Dosentuuri ja opetusnäyte

Miksi Koivusalon dosentuuria ei ole vertailussa lainkaan luettu hänen hyväkseen? Dosentuuriin kuuluu myös opetusnäyte. Bäckin hakemuspapereissa ei ole mitään mainintaa mistään hyväksytystä opetusnäytteestä.

Julkaisut

Miksi valitsijaryhmä on esittänyt virheellisesti Koivusalon kaikkien muiden paitsi yhden julkaisun olevan suomenkielisiä?

Miksi valitsijaryhmä on esittänyt täysin virheellisesti 14 esitelmää, joista suurin osa yhteisesitelmiä ja yksi ryhmäesitelmä, Bäckin omina julkaisuina ammattilehdissä? Miksi Koivusalon 69 esitelmää ei ole esitetty sellaisina?

Miksi valitsijaryhmä esittää Bäckin yhteistoimittaman 22 kirjoittajan loppuraportin Bäckin itsenäisenä uutena monografiana ja painottaa erityisesti sen merkitystä?

Nämä ovat räikeitä virheitä. Lisäksi olisi kuitenkin perusteltua tietää miksi valitsijaryhmä ei ole kiinnittänyt lainkaan huomiota siihen, ettei Bäckillä ole yhtään itsenäistä kansainvälistä julkaisua ja ainoastaan yksi itsenäinen refereejulkaisu. Tai, että Bäck on yksi kolmestatoista kirjoittajasta uusimmassa referee artikkelissaan.

Opetus

Miksi valitsijaryhmä katsoo virheellisesti, että Bäckillä on enemmän pedagogisia opintoja ja nämä kompensoisivat Koivusalon suurempaa ohjauskokemusta? Bäckillä on ansioluettelossa esitetty 5op virallisia pedagogisia opintoja, se ei täytä edes yliopistolehtorilta vaadittavaa 10 op. perusopintoja ja on puolet Koivusalon virallisista pedagogisista opinnoista.

Opetusansioiden liitteessä Bäck on lisännyt tähän epämääräisesti noin 10 op kursseja ja jatkokoulutusta dokumentoimatta näitä paremmin tai ilmoittamatta niiden opintopistemääriä. Tällaiset irralliset kurssit eivät kuulu yliopistopedagogiikan kokonaisuuteen vaan tulisi ilmoittaa muuna koulutuksena. Myös Koivusalolla on erilaisia yliopisto-opetusta käsitteleviä täydennyskursseja, mutta niitä ei ole esitetty virallisina pedagogisina opintoina.

Miksi valitsijaryhmä on kaksinkertaistanut Bäckin ohjaamien kandien määrän 22 → 44?

Miksi korostetaan Bäckin kandiopetusta, mutta ei mainita Koivusalon gradukursseja ja praktikumeja juuri valtio-opin ja hallinnon tutkimuksessa? Miksi väitöskirjojen ohjausta ei lueta Koivusalon ansioksi vertailussa? 

Miksi Koivusalon esitetään antaneen opetusta vain vuoteen 2013? Miksi kaikki hänen dosenttiopetuksensa on jätetty pois?

Miksi Koivusalon opetuksen määrää ja laajuutta on supistettu ja miksi Bäckin paisuteltu? (Tarkemmat virheet ja virheelliset tulkinnat valituksessa)

Miksi väitetään virheellisesti, ettei Koivusalo mainitsisi mitään metodiopetuksesta tai olisi antanut metodiopetusta?

Miksi Koivusalon HOPS opetusta ja opiskelijoiden ohjausta ei mainita, kun sitä erityisesti korostetaan Bäckin kohdalla?

Miksi kriteeriksi ilmoitettua oppimateriaalin tuottamista ei ole huomioitu?

Miksi dokumentoimaton opiskelijapalaute on mainittu Bäckin kohdalla, mutta dokumentoitua erinomaista opiskelijapalautetta ei mainita lainkaan Koivusalon kohdalla?

Kansainvälisyys?

Mihin valitsijaryhmä perustaa Bäckin profiloinnin kansainvälisemmin suuntautuneeksi tutkijaksi? Koivusalolla on enemmän kansainvälisiä kontakteja, pidemmät ulkomailla vierailuajat, enemmän kansainvälisiä seminaareja jne. ja itse asiassa enemmän myös kansanvälisiä julkaisuja.

Miksi kansainvälisiä konferenssiesitelmiä ja kutsuttuja esitelmiä ei katsota Koivusaloa tukevaksi tieteellisiksi tuotoksiksi, mutta Bäckin kohdalla nämä esitetään virheellisesti julkaisuina?

Ikäprofilointi

Mihin valitsijaryhmä perustaa Bäckin tutkimusuran perustavan ”selkeään ja tiiviiseen postdoc-kauteen” vaikka Bäckillä on lyhyitä pätkiä ja myös puuttuvia jaksoja? Miksi suhteessa tähän Koivusalon postdoc kautta ei esitetä postdoc kautena vaan projektitutkimuksena? Kun haussa haettiin opettajaa opetusvirkaan, miksi ei korosteta Koivusalon jatkuvaa ja tiivistä opettajuutta?

Miksi valitsijaryhmä tekee sisällöllisesti virheellisen ikäprofiloinnin hakijoista ja käyttää tätä kriteerinä? Jos tehtävän asettelua ei olla erityisesti määritelty ja perusteltu nuoren tutkijan tehtävänä tällainen ikäprofilointi on täysin kiellettyä ja sellaisen käyttö missään merkityksessä on suoraan Suomen lain vastaista.