Faust

Alkufaust (Urfaust)

FAUST I (1808)

Der Tragödie erster Teil

  • Faust. I. Suom. Kaarlo Forsman. G. L. Söderström. Porvoo 1884.
  • Faust: Murhenäytelmä. 1. Suom. Valter Juva. Otava, Helsinki 1916.
  • Faust: Murhenäytelmän ensimmäinen osa. Suom. O. Manninen. Helsinki: Otava, 1936

FAUST I & II (1832)

Faust – Der Tragödie zweiter Teil

  • Faust 2: Murhenäytelmän toinen osa: 5 näytöstä. (Faust II, 1833.) Suom. O. Manninen. Helsinki: Otava, 1934.

Faust-Edition digitale historisch-kritische Ausgabe