Po­liit­tis­et kä­sit­teet

POLA2004 Po­liit­tis­ten kä­sit­tei­den tut­ki­mus (5 op)

Laajuus:             5 op

Kielet:                opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi

Organisaatiot: Ihmistieteiden metodit -opintokokonaisuus (YFI) (IME), Politiikka (POL), Valtio-oppi (YFI) (VAL), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma (YFIKA), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)

Sisältö: Perehtyminen poliittisten ja yhteiskunnallisten käsitteiden historiaan ja erilaisiin käyttöyhteyksiin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida käsitteitä ajattelun ja merkitysten rakentajina sekä tuntee niiden historiallisia ja politiisia merkitysmuutoksia.

Suoritustavat: Kirjallinen tehtävä

Aikataulu:  Esseen palautus 1.1.2018-15.4.2018.

Esseestä sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

Kirjallisuus:     

  • Hyvärinen, Matti – Kurunmäki, Jussi – Palonen, Kari – Pulkkinen, Tuija – Stenius, Henrik:   Käsitteet liikkeessä : Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Vastapaino, Helsinki 2003. 
  • Sebastián, J. (toim.): Political Concepts and Time: New Approaches to Conceptual History. Cantabria University Press, Santander 2011.

Kirjallisuus suoritetaan esseesuorituksena.

Valitaan joko kaksi kohtaa  kirjallisuusluettelosta, tai tutkielmaan liittyvä soveltava tehtävä, joka sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.

Yhden laajemman esseen pituus on 10-12 sivua, jos haluat erotella esseet ja tarkastella erikseen kurssimateriaalia, tällöin yhden esseen pituus on 4-5 sivua (x 2).

 

Kirjallisuus

 

Arviointi:  Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä