Klassinen poliittinen ajattelu (Classics of Political thought)

Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos

Valtio-opin kurssi: Klas­si­nen po­liit­ti­nen ajat­te­lu (5 op), POLA2012, syksy 2017.

 • Arvosteluasteikko 0-5
 • Opetuskieli suomi
 • Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot (10h), lukupiiri (10h), lyhyt essee ja ryhmäesitys (4h)

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Osaa­mis­ta­voit­teet

 • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin ja uuden ajan alun poliittisen teorian keskeiset klassikot pääpiirteittäin. Hänellä on valmius näiden klassikoiden tulkintaan ja tulkintatradition kriittiseen tarkasteluun.

Si­säl­tö

 • Kurssilla tutustutaan antiikiin ja uuden ajan alun poliittisen teorian keskeisiin klassikoihin sekä syvennytään yhteen klassikkoon.

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

 • Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.
 • Oheislukemistona: Koikkalainen, P. ja Korvela, P-E.: Klassiset poliittiset ajattelijat
 • Suoritetaan YKSI seuraavista teoksista:
 • Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja lukupiiriin sekä alustuksen tekemistä lukupiirissä käsiteltävästä teoksesta. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa ja alustuksen onnistuneisuus.

Suorituksen vaatimukset

Lopuksi lukupiirit tekevät ryhmäesityksen lukemastaan teoksesta, jonka esittelevät kurssin osallistujille ja opettajalle.

Kurssi koostuu viidestä luennosta, jossa jokaisessa käsitellään yhtä poliittisen ajattelun klassikkoteosta, sen taustaa, historiallisesta kontekstia, myöhempää vaikutusta ja keskeisiä käsitteitä.

Opiskelijat valitsevat yhden teoksista luettavaksi ja heidät jaetaan valitsemiensa teoksien mukaisesti lukupiireihin. Lukupiirit kokoontuvat yhtä monta kertaa kuin näissä on osanottajia (max. 5).

Jokainen opiskelija toimii yhden lukupiiritapaamisen alustajana ja kirjoittaa alustuksestaan myös pienimuotoisen esseen (n. 5-7 s.).

Alustaja tekee myös 1 sivun pöytäkirjan lukupiiritapaamisista. Keitä paikalla, mitä käsitelty, keskustelun teemat.

Puuttuvat luennot tulee korvata noin 3 sivun esityksellä luennolla käsitellystä klassikosta

Kurssin ohjelma ja aikataulu

Luennot: 

Johdanto: Klassikoiden merkityksestä 19.9.2017

I. Antiikin kansalaisuusajattelu 19-20.9-2017

 • Oikeamielisyys ja Platonin Valtio (Πολιτεία).
  • Tiistai 19.9, 12-14, Agora, kerros 1, Ag Beeta.
 • Antiikin kansalainen ja Aristoteleen Politiikka (Πολιτικά).
  • Keskiviikko 20.9, 14-16, Agora, kerros 1, Ag Beeta.

II. Uuden ajan valtioajattelu 26-27.9.2017

 • Suvereeni ja alamainen: Hobbesin Leviathan.
  • Tiistai 26.9.2017, 12-14, Agora, kerros 1, Ag Beeta.
 • Omaisuus ja oikeudet: Locken Tutkielma hallitusvallasta.
  • Keskiviikko 27.9.2017, 14-16. Agora, kerros 2, Ag Gamma

III. Historiallinen kansallisvaltio 3.10.2017

 • Perhe, kansalaisyhteiskunta ja valtio: Hegelin Oikeusfilosofia.
  • Tiistai 3.10, 12-14. Agora, kerros 2, Ag Gamma

Lukupiirit

 • Lukupiirit kokoontuvat viisi kertaa lokakuussa ja marraskuussa ryhmän itsensä sopimien aikojen perustalta.

Ryhmäesitykset 12.12. klo 12:00-16:00

 • 12.2.2017 klo 12:00-14:00, ryhmäesitykset 3-4 kpl
  • Agora, kerros 2, Ag Gamma
 • 12.2.2017, klo 14:00-16:00, ryhmäesitykset 3-4 kpl.
  • Agora, kerros 2, Ag Gamma