Συμπόσιον, Symposium

Συμπόσιον, Symposium (Symp. 172a-223d)

Thrasyllus: On the Good, Hyvästä (Περὶ ἀγαθοῦ, Peri agathou). 

  • Συμπόσιον, Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
  • Symposium.
  • Pidot. Suom. Marianna Tyni.  Teoks. Platon Teokset III. Suom. Marianna Tyni. Otava, Keuruu
  • Pidot. Suom. J. A. Hollo. Teoks. Platon: Viisi tutkielmaa. WSOY, Porvoo 1961.

Henkilöt: Agathon, Alkibiades, Apollodoros, Aristodemos, Aristofanes, Eryksimakhos, Faidros, Pausanias, Sokrates.

Faidros

Pausanias

Eryksimakhos

Agathon

Sokrates

Alkibiades