Das Kapital I (1867)

[19th Marx & Engels M&E writings / Marx writings / Engels writings ]

 

Das Kapital I: Der Produktionsprozeß des Kapitals 1867

  • Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals. Verlag von Otto Meisnerr, Hamburg 1867.
  • Karl Marx Das Kapital kritik der Politischen Ökonomie ersterband Hamburg 1867. In Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten Band 5. Dietz Verlag. Berlin 1983.
  • Karl Marx Das Kapital kritik der Politischen Ökonomie ersterband Hamburg 1867. In Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten Band 8. Dietz Verlag. Berlin 1989.
  • Karl Marx: Das Kapital. Band I. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals. Karl Marx – Friedrich Engels – Werke, Band 23, S. 11-802, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1962.
  • Karl Marx – Capital Volume I. Collected Works. Volume 35.
  • Karl Marx: Capital. A Critique of Political Economy. Volume I. Book One: The Process of Production of Capital. Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1995, 1999.
  • Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 1: Pääoman tuotantoprosessi. Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos O. V. Louhivuori, T. Lehén, M. Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.

cropped-das_kapital_marx_1867.jpg

PÄÄOMAN TUOTANTOPROSESSI (Der Produktionsprozeß des Kapitals)

Johdannot ja loppusanat

 I. TAVARA JA RAHA (Ware und Geld)

1. Tavara (Die Ware)

1.1 Tavaran kaksi tekijää: käyttöarvo (Gebrauchswert)  ja arvo (arvosubstanssi, arvosuuruus)

“Niiden yhteiskuntien varallisuus, joissa kapitalistinen tuotantotapa on vallalla, ilmenee (erscheint) „valtavana tavarajoukkona“, yksityinen tavara sen alkeismuotona.”

“Tavara on ensisijaisesti ulkoinen asia, joka ominaisuuksillaan tyydyttää jonkinlaisia ihmisen tarpeita (Bedürfnisse). Asiaan ei vaikuta näiden tarpeiden luonne, esim. Aiheuttaako ne vatsa vai fantasia. Tässä ei ole myöskään kysymys siitä, millä tavoin asia tyydyttää ihmisen tarpeita, välittömästi elämänvälineenä ja siltä osin nautinnon kohteena vaiko  välillisesti tuotantovälineenä.”

“Asian hyödyllisyys (Nützlichkeit) tekee sen käyttöarvoksi. Mutta tämä hyödyllisyys ei leiju ilmassa.”

2. Vaihtoprosessi (Der Austauschprozeß

3. Raha eli tavarainkiertokulku (Das Geld oder die Warenzirkulation

 


II. RAHAN MUUTTUMINEN PÄÄOMAKSI (Die Verwandlung von Geld in Kapital)

4. Rahan muuttuminen pääomaksi (Die Verwandlung von Geld in Kapital)

“Työvoimalla (Arbeitskraft) eli työkyvyllä (Arbeitsvermögen) tarkoitamme ruumiillisten ja henkisten taipumusten perikuvaa, jotka ovat olemassa ruumiillisuudessa, ihmisen elävässä persoonallisuudessa ja jotka hän panee liikkeelle aina tuottaessaan jonkinlaisia käyttöarvoja. “

III. EHDOTTOMAN LISÄARVON TUOTANTO (Die Produktion des absoluten Mehrwerts)

5. Työprosessi ja arvonlisäysprosessi (Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß)

6. Pysyvä pääoma ja vaihteleva pääoma (Konstantes Kapital und variables Kapital)

7. Lisäarvon suhdeluku (Die Rate des Mehrwerts)

8. Työpäivä (Der Arbeitstag)

9. Lisäarvon suhdeluku ja paljous (Rate und Masse des Mehrwerts)

IV. SUHTEELLISEN LISÄARVON TUOTANTO (Die Produktion des relativen Mehrwerts)

10. Suhteellisen lisäarvon käsite  (Begriff des relativen Mehrwerts)

11. Yhteistoiminta (Kooperation)

12. Työnjako ja manufaktuuri (Teilung der Arbeit und Manufaktur)

13. Koneet ja suurteollisuus  (Teilung der Arbeit und Manufaktur)

V. ABSOLUUTTISEN JA SUHTEELLISEN LISÄARVON TUOTANTO (Die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts)

14. Absoluuttinen ja suhteellinen lisäarvo (Absoluter und relativer Mehrwert)

15. Työvoiman hinnan ja lisäarvon suuruuden vaihtelu ( Größenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwert)

16. Lisäarvon suhdeluvun kaavoja (Verschiedene Formeln für die Rate des Mehrwerts)


VI. TYÖPALKKA (Der Arbeitslohn)

17. Työvoiman arvon ja vastaavasti myös hinnan muuttuminen työpalkaksi (Verwandlung von Wert resp. Preis der Arbeitskraft in Arbeitslohn)

18. Aikapalkka (Der Zeitlohn)

19. Kappalepalkka ( Der Stücklohn)

20. Työpalkkojen kansallinen erilaisuus (Nationale Verschiedenheiten der Arbeitslöhne)


VII. PÄÄOMAN KASAUTUMISPROSESSI  (Der Akkumulationsprozeß des Kapitals)

21. Yksinkertainen uusintaminen (Einfache Reproduktionf)

22. Lisäarvon muuttuminen pääomaksi (Verwandlung von Mehrwert in Kapital)

“Arvonlisäämisen fanaattisena arvottajana hän [kapitalisti] armottomasti pakoittaa ihmiskunnan tuottamaan tuotannon takia ja siis kehittämään yhteiskunnallisia tuotantovoimia ja luomaan aineellisia tuotantoedellytyksiä, jotka yksin voivat olla sen korkeamman yhteiskuntamuodon reaalisena perustana, jonka perusperiaate on jokaisen yksilön täydellinen ja vapaa kehitys.”

23. Kapitalistisen kasautumisen yleinen laki (Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation)

24. Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen (Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation)

“Koko tämä liike näyttää siis tapahtuvan viheliäisessä kehässä, josta pääsemme pois ainoastaan olettamalla, että ennen kapitalista kasautumista on ollut olemassa „alkuperäinen“ kasaantuminen (Adam Smithin mukaan “previous accumulation„), joka ei ole kapitalistisen tuotantotavan tulos, vaan sen lähtökohta. ” 

“Ainoa osa niin sanotusta kansallisomaisuudesta, joka todella on nykyisten kansain yhteisomaisuutta, on – niiden valtiovelka.”

“Pääomamonopolista tulee sen tuotantotavan kahleet, joka on sen kanssa ja sen suojassa kehittynyt. Tuotantovälineiden keskittäminen ja työn yhteiskunnallistaminen pääsevät pisteeseen, missä ne käyvät kapitalistisen vaippansa kanssa yhteensopimattomiksi. Se räjäytetään rikki. Kapitalistisen yksityisomaisuuden kuolinhetki lyö. Pakkoluovuttajat pakkoluovutetaan.”

25. Uudenaikainen siirtomaateoria (Die moderne Kolonisationstheorie)

 

“Kapitalistinen yksityisomistus edellyttää omaan työhön perustuvan yksityisomaisuuden tuhoutumista, s. o. työläisen pakkoluovuttamista.”