Max Weber ja politiikka, filosofia, hallinto, metodologia

Turun yliopiston valtio-opin ja filosofian kurssi

Tavoite:

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Max Weberin metodologiaa sekä tapaa ajatella ja käsitteellistää länsimaista elämänhallintaa, politiikka ja tiedettä. Hänellä on valmius käyttää Weberin ajattelua ja käsitteitä nykymaailman ymmärtämiseen ja arviointiin.

Si­säl­tö:

Kurssille perehdytään Max Weberiin politiikan teorian ja ajattelun klassikkona Weberin omien tekstien kautta.

Ensimmäinen istunto koostuu opettajan johdantoluennosta Max Weberin ajatteluun.

Neljä seuraavaa istuntoa koostuvat yhteisestä Weberin klassisten tekstien läpikäynnnistä, työryhmien esityksistä ja keskusteluista.

Ensimmäisessä istunnossa opiskelijat jaetaan työryhmiin, joiden tehtävänä on käydä lukupiirissä läpi yksi Max Weberin klassista teksteistä ja tehdä tästä yhteinen ryhmäesitys tekstiä käsittelevään istuntoon.

Käsiteltävät tekstit:

Sosiaalitieteellisen ja sosiaalipoliittisen tiedon objektiivisuus

Tiede kutsumuksena

Politiikka kutsumuksena

Välitarkastelu: Uskonnollinen maailmanhylkäys

Suoritus:

2op suoritus

 • Osallistuminen luennolle, lukupiireihin ja tekstien käsittelyistuntoihin.
 • Luennot (3h) + käsittelyistunnot 4 x 3h (12h).
 • Jokainen opiskelija lukee kaikki tekstit ja keskustelee niistä tekstiä käsittelevässä istunnossa.
 • Jokainen opiskelija osallistuu yhdestä tekstistä esityksen ja alustuksen tekevään työryhmän työskentelyyn ja alustaa tekstistä oman osuuteensa.
 • Kurssisuoritus arvostellaan osallistumisen ja aktiivisuuden perustalta

4op suoritus

 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.
 • Esseen aiheesta on syytä sopia opettajan kanssa.
 • Essee arvostellaan sisällön perustalta.
 • Yleiset ohjeet esseen kirjoittamiseen.

Kurssimateriaalit ja keskustelu kurssin moodle sivustolla

Linkki Moodle sivustolle. Salasana annetaan kurssilla.

Korvaavuudet:

 • Valtio-oppi: 2 pistettä jaksoista S1.1. tai S1.2. Esseellä voi saada toiset 2 pistettä.
 • Filosofia: K2 käytännöllisen filosofian klassikoita tai K5 tai K6 Käytännöllisen filosofian kirjallisuusesseet tai tentti

Max Weberin tuotantoa