Νόμοι, Laws

(Νόμοι) (Nómoi) Laws, De Legibus, Lait

Περὶ νομοθεσίας (Peri nomothesias) On legislation. Lainsäädännöstä.

Νόμοι Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Laws. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 10 & 11 translated by R.G. Bury. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968.

  • Laws 1 and 2. Translated with an Introduction and Commentary by
    Susan Sauvé Meyer. Oxford University Press. Oxford 2015.

Lait. Teoksessa Platon: Teokset VI. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila, Holger Thesleff, Tuomas Anhava ja A. M. Anttila. Otava, Helsinki 1986, 1999.

 

BOOK I

Setting (624a1–625c5)

 

BOOK II