Karl Popper 1902 – 1994

Sir Karl Raimund Popper  1902 – 1994