Kritik der reinen Vernunft.

Kant / Writings 1776-1777 / 1781-1803 / KrV / KpV / KdU / Lectures / Life ]

  • Kritik der reinen Vernunft. Riga, verlegts Johann Friedrich Hartknoch 1781. A Kant, AA IV.
  • Kritik der reinen Vernunft. Zweyte hin und wieder verbesserte Auflage. Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1787. Kant, AA III
  • Critique of Pure Reason. Translated and edited by Paul Guyer and Allen W. Wood. Cambridge University Press, Cambridge. 1998.
  • Puhtaan järjen kritiikki. Suomentaneet Markus Nikkarla ja Kreeta Ranki. Helsinki: Gaudeamus, 2013

Esipuhe (1781) / (1787)

Inhimillisellä järjellä (Vernuft) on erikoinen kohtalo yhdessä tiedostuksensa (Erkenntnisse) lajissaan, sitä vaivaavat kysymykset, joita se ei voi torjua, sillä itse järjen luonto on ne antanut, mutta joihin se ei voi myöskään vastata, sillä ne ylittävät kaikki inhimillisen järjen kyvyt.  

Johdanto (1781)

I. Transsendentaalifilosofian idea

Analyyttisten ja synteettisten arvostelmien erosta

II. Transsendentaalifilosofian jaottelu

Johdanto (1787)

I. Puhtaan ja empiirisen tiedostuksen ( Erkenntnis) erosta

II. Meillä on hallussamme tiettyjä a priori -tiedostuksia, eikä yleinen ymmärryskään (gemeine Verstand) ole koskaan ilman sellaisia

III. Filosofia tarvitsee tieteen, joka määrittää kaiken a priori tiedostuksen mahdollisuuden, periaatteet j a alan

IV. Analyyttisten ja synteettisten arvostelmien erosta

V. Kaikki teoreettiset järjen tieteet sisältävät periaatteinaan synteettisiä a priori -arvostelmia

VI. Puhtaan järjen yleinen tehtävä

VII. Erään erityisen tieteen idea ja jaottelu puhtaan järjen kritiikin nimellä

Transsendentaalinen elementtioppi

TRANSSENDENTAALINEN ESTETIIKKA

I. Tilasta (Von dem Raume)

II. Ajasta (Von der Zeit)

Yleisiä huomioita transsendentaalisesta estetiikasta

TRANSSENDENTAALINEN LOGIIKKA

JOHDANTO. Transsendentaalisen logiikan idea

I. Logiikasta yleisesti

II. Transsendentaalisesta logiikasta

III. Yleisen logiikan jaosta analytiikkaan ja dialektiikkaan

IV. Transsendentaalisen logiikan jaosta transsendentaaliseen analytiikkaan ja dialektiikkaan

TRANSSENDENTAALINEN ANALYTIIKKA

Ensimmäinen kirja. Käsitteiden analytiikka

Ensimmäinen pääkappale. Kaikkien puhtaiden ymmärryksenkäsitteiden löytämisen johtolangasta

1 Loogisesta ymmärryksenkäytöstä yleisesti

2 Ymmärryksen loogisesta funktiosta arvostelmassa §9

3 Puhtaista ymmärryksenkäsitteistä eli kategorioista § 10-12

Toinen pääkappale. Puhtaiden ymmärryksenkäsitteiden deduktiosta

1Transsendentaalisen deduktion periaatteista yleisesti §13

Siirtyminen kategorioiden transsendentaaliseen deduktioon §14

2 A priori perustoista kokemuksen mahdollisuudelle

1. Apprehension synteesistä intuitiossa

2 Reproduktion synteesistä kuvitelmassa (Einbildung)

3. Rekognition synteesistä käsitteessä

 4 Alustava selitys kategorioiden mahdollisuudesta a priori –tiedostuksina

3. Ymmärryksen suhteesta kohteisiin yleisesti sekä tämän apriorisen tietämisen mahdollisuudesta

Tämän puhtaiden ymmärryksenkäsitteiden oikeellisuuden ja ainoan mahdollisuuden tiivistetty esitys

Toinen kirja. Periaatteiden analytiikka

Johdatus: Transsendentaalisesta arvostelukyvystä yleisesti

Ensimmäinen pääkappale. Puhtaiden ymmärryksenkäsitteiden skematismi

Toinen pääkappale. Puhtaan ymmärryksen kaikkien periaatteiden järjestelmä

1. Kappale: Kaikkien analyyttisten arvostelmien ylimmästä periaatteesta

2. Kappale: Kaikkien synteettisten arvostelmien ylimmästä periaatteesta

3. Kappale: Kaikkien puhtaan ymmärryksen synteettisten peruslauseiden järjestelmällinen esitys

1. Intuition aksioomat

2. Havainnon ennakoinnit

3. Kokemuksen analogiat

Ensimmäinen analogia. Substanssin pysyvyyden (Beharrlichkeit) periaate

Toinen analogia. Aikajärjestyksen periaate kausaliteetin lain mukaisesti

Kolmas analogia. Yhteisyyden periaate / Samanaikaisuuden periaate vuorovaikutuksen lain mukaisesti

4. Empiirisen ajattelun postulaatit ylipäänsä

Yleinen huomautus peruslauseiden järjestelmään

Kolmas pääkappale. Perustasta kaikkien kohteiden jakamiselle ylipäänsä fenomeeneihin ja noumenoneihin

Lisäys: Reflektiokäsitteiden amfiboliasta

TRANSSENDENTAALINEN DIALEKTIIKKA

Johdanto

I. Transsendentaalisesta illuusiosta/harhasta (schein)

II. Puhtaasta järjestä transsendentaalisen illuusion/harhan tyyssijana

A. Järjestä yleisesti

B.  Järjen loogisesta käytöstä

C.  Järjen puhtaasta käytöstä

Ensimmäinen kirja. Puhtaan järjen käsitteistä

1. Ideoista yleisesti

2. Transsendentaalisista ideoista

3. Transsendentaalisten ideoiden järjestelmä

Toinen kirja. Puhtaan järjen dialektisistä päätelmistä

1. Pääkappale: Puhtaan järjen paralogismeista

Ensimmäinen paralogismi substantiaalisuudesta

Toinen paralogismi yksinkertaisuudesta

Kolmas paralogismi persoonallisuudesta

Neljäs paralogismi ideaalisuudesta

Puhtaan sielutieteen kokonaisuuden tarkastelu näiden paralogismien valossa

2. Pääkappale: Puhtaan järjen antinomia

1.Kappale:Kosmologisten ideoiden järjestelmä

2. Kappale: Puhtaan järjen antitetiikka

Transsendentaalisten ideoiden ensimmäinen antinomia: Maailma

Transsendentaalisten ideoiden toinen antiomia: Substanssi

Transsendentaalisten ideoiden kolmas antinomia: Vapaus

Transsendentaalisten ideoiden neljäs antinomia: Jumala

3. Kappale: Järjen intressistä näissä ristiriidoissa (Widerstreite)

4. Kappale: Puhtaan järjen transsendentaalisista tehtävistä, sikäli kuin niiden on ehdottomasti oltava ratkaistavissa

5.Kappale: Kosmologisten kysymysten skeptinen esitys kaikkien neljän transsendentaalisen idean avulla

6. Kappale: Transsendentaalinen idealismi kosmologisen dialektiikan ratkaisun avaimena

7. Kappale: Järjen itsensä kanssa käymän kosmologisen kiistan (Streits) kriittinen päätös

8. Kappale: Puhtaan järjen regulatiivinen periaate kosmologisten ideoiden suhteen

9. Kappale: Järjen regulatiivisen periaatteen empiirisestä käytöstä kaikkien kosmologisten ideoiden suhteen

I. Maailmankokonaisuuden ilmentymien yhdistämisen totaliteetin idean kosmologinen ratkaisu

II. Ratkaisu kosmologiselle idealle annetun kokonaisuuden jakamisen totaliteetille intuitiossa

Loppuhuomautus matemaattis-transsendentaalisten ideoiden ratkaisuun sekä esihuomautus dynaamis-transsendentaalisten ideoiden ratkaisuun

III. Ratkaisu kosmologiselle idealle maailman tapahtumien syistään johtamisen totaliteetista

Kausaliteetin mahdollisuus vapauden kautta yhdistyneenä luonnonvälttämättömyyden yleiseen lakiin

Selvennys vapauden kosmologisesta ideasta yhteydessä yleiseen luonnonvälttämättömyyteen

IV. Ratkaisu ilmentymien riippuvuuden totaliteettia koskevaan kosmologiseen ideaan niiden olemassaolon suhteen yleensä

Loppuhuomautus koko puhtaan järjen antinomiaan.

3. Pääkappale: Puhtaan järjen ideaalista

1. Kappale: Ideaalista ylipäänsä

2. Kappale: Transsendentaalista ideaalista (prototypon transcendentale)

3. Kappale: Spekulatiivisen järjen todisteperustoista, korkeimman olennon olemassaolon päättelyssä

4. Kappale: Jumalan olemassaolon ontologisen todistuksen mahdottomuudesta

5. Kappale: Jumalan olemassaolon kosmologisen todistuksen mahdottomuudesta

Välttämättömän olennon olemassaoloa koskevien todistusten sisältämän transsendentaalisen harhan paljastaminen ja selitys

6. Kappale: Fysikoteologisen todistuksen mahdottomuudesta

7. Kappale: Kaiken järjen spekulatiivisista periaatteista lähtöisin olevan teologian kritiikki

Lisäys transsendentaaliseen dialektiikkaan

Puhtaan järjen ideoiden regulatiivisesta käytöstä

Ihmisjärjen luonnollisen dialektiikan lopullisesta päämäärästä

Transsendentaalinen metodioppi

I. Puhtaan järjen oppiala (Die Disciplin)

I. Dogmaattisessa käytössä

II. Poleemisen käyttönsä suhteen

III. Hypoteesien suhteen

IV. Todistusten suhteen

II. Puhtaan järjen kaanon

1. Järkemme puhtaan käytön perimmäisestä päämäärästä

2. Korkeimman hyvän ideaalista puhtaan järjen lopullisen päämäärän määritysperustana

III. Puhtaan järjen arkkitehtoniikka

IV. Puhtaan järjen historia