Θεαίτητος, Theætetus

Θεαίτητος, Theætetus  (Tht. 142a-210d)

Thrasyllus: On Knowledge, Tiedosta (Περὶ ἐπιστήμης, Peri epistēmēs)

  • Θεαίτητος
  • Theaitetos. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Teoksessa Platon: Teokset III.  Otava, Keuruu 1979. 

Kehys: Megara, henkilöt: Eukleides Megaralainen, Terpsion ja Eukleideksen orja

Dialogi henkilöt: Sokrates, geometrikot Theaitetos ja Theodoros Kyreneläinen

 

Mitä tieto on?

 

I. Tieto (epistêmê) on samaa kuin havainto/aistimus (aisthêsis). 

Protagoras: Ihminen on kaiken mitta

 

Ihmettely  – τὸ θαυμάζειν

 

II. Tieto on oikea mielipide (alêthê doxan) 

 

III. Tieto on oikea mielipide (alêthê doxan) selityksen/ sanan (meta logou) kanssa

 

 

IV. Tieto ei siis voi olla samaa kuin havainto (aisthesis) , oikea mielipide (doxa alêthês) tai sanalisesti perusteltu oikea mielipide (alêthous doxês logos)