Πολιτεία, Politeia

“Filosofien on tultava kuninkaiksi poliittisissa yhteisöissä tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi on ryhdyttävä filosofisoivaksi suvuksi, niin että poliittinen ja filosofinen voima/ kyky (δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία) yhdistyvät: sen sijaan kaikki ne luonnot, jotka nyt suuntautuvat yksinomaan toiseen tai toiseen, on pakostakin suljettava pois.”

Platon

Πολιτεία, Politeia 

 • Thrasyllus: Oikeudenmukaisuudesta (δικαιοσύνη).
 • Πολιτεία. Platonis Rempublicam. recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.R.. Slings. Oxonii : E Typographeo Clarendoniano ; New York : Oxford University Press, 2003.
 • Slings, S. R. Critical Notes on Plato’s Politeia, ed. G. Boter and J. M. van Ophuijsen. Leiden, 2005.
 • Πολιτεία. Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
 • Republic. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969.
  • The Republic. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Translated by Tom Griffith. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
  • The Republic of Plato. Translated by Allan Bloom. New York, 1968, 1991.
  • Republic. Translated by Reeve. Indianapolis, 2004.
  • The Republic of Plato. Edited by James Adam. Volume 1 & 2. Cambridge University Press 1902, 2009.
 • Plato Valtio. Platon: Teokset IV. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Otava, Helsinki 1981.
 • La République. Translated by G. Leroux. Paris, 2002.
 • Der Staat (Über das Gerechte). Translated by R. Rufener. Zürich, Düsseldorf, 2000.
 • Sartori, F., trans. Platone: La Repubblica. Translated by F. Santori. Introduction by M. Vegetti. Rome, 1966, 1997.

I KIRJA (327a-354c): OIKEUDEN APORIA

Mitä on oikeamielisyys? (δικαιοσύνη, dikaiosyne)

bendis.jpg

Saapuminen Pireukseen: Traakialainen juhla

Kefaloksen huoli

Kefalos. Vanhan polven oikeus  (328b–331d)

 • Oikeamielisyys (dikaiosunē) totuudellisuuteena (alētheia) ja velkojen maksuna.

Polemarkhos. Aikuisten oikeus (331e–336a)

 • Oikeamielisyys (dikaiosunē) hyvän tekemisenä ystäville ja pahan vihollisille.

Thrasymakhos. Sofistien oikeus (336b-339b)

 • Oikeamielisyys vahvemman (kreissōn) etuna.

Oikeus hyvänä ja oikeuden aporia (339c-354c)

“Ja niinpä koko keskustelun tulos on minun kohdaltani se etten tiedä yhtään mitään. Sillä kun en tiedä mitä oikeudenmukaisuus (dikaios) on, vaikeahan minun on silloin tietää, onko se jokin hyve vai ei ja onko oikeudenmukainen ihminen onnellinen (eudaimōn) vai ei”

Sokrates

II KIRJA (357a-383c): EPÄOIKEAMIELISYYS JA OIKEAMIELISYYS

RING

Gygeneksen sormus

Poliittisen yhteisön alkuperä

Sikojen kaupunki

Vartijat (fylakes)

Muusat ja sielun kasvatus

III KIRJA (386a-417b): KASVATUS (paideia)

Baldassarre_Peruzzi_-_Apollo_and_the_Muses

Poliittinen teologia

Jäljittely (mīmēsis)

Muusien politiikka

Ruumiista huolehtiminen

Ylevä valhe (gennaion pseudos)

IV KIRJA (419a-445e):  SIELUN JA VALTION JÄRJESTYS

Virtues

Kardinaali hyveet

 • Viisaus (σοφία)
  • Käytännöllinen järki (φρόνησιςphronēsis)
 • Rohkeus (ἀνδρείαandreia)
 • Kohtuus, maltti (σωφροσύνηsōphrosynē)
 • Oikeamielisyys (δικαιοσύνηdikaiosynē)

Kolme järjestystä

Kaupunkien paimenet

Sielun kolmijako

 • Järkevä (λογιστικόν)
 • Intohimoinen (θυμοειδές)
 • Haluava (ἐπιθυμητικόν)

Ihmisen ja poliittisen yhteisön järjestys

V KIRJA (449a-480a): KOLME AALTOA (κῦμα)

Boucher,_François,_Arion_on_the_Dolphin,_1748

Luonto (φύσις) (451d-457b)

 • Luonnollinen samuus ja ero
 • Naisten laki – luonnon mukaan
 • Kasvatus – naispuoliset ja miespuoliset vartijat

Yhteinen (κοινός) (457c-473c)

 • Vartijoiden kommunismi, naisten ja lasten yhteisyys
 • Sukupuolitoiminnan hallinnointi ja uusintaminen

Oikeus (δίκαιος) (573d – 541)

 • Filosofisen ja poliittisen voiman/kyvyn (δύναμίς ) yhdistämisestä
 • Filosofikuninkaista.

“Filosofien on tultava kuninkaiksi poliittisissa yhteisöissä tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi on ryhdyttävä filosofisoivaksi suvuksi, niin että poliittinen ja filosofinen voima/ kyky (δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία) yhdistyvät.”

Keitä ovat filosofit?

Unenäkö ja herääminen

VI KIRJA (484a-511e): FILOSOFI JA HYVÄ

shipfools

Filosofin luonto

Valtiolaiva

Hyvän ideasta

Aurinkovertaus

VII KIRJA (514a-541b):LUOLAVERTAUS

Cave

Filosofien kasvatus

Luolavertaus

VIII KIRJA (543a-569c): VALTIOMUOTOJEN RAPPIO

“Kaiken tulevan on lakastuttava (ἀλλ᾽ ἐπεὶ γενομένῳ παντὶ φθορά ἐστιν)

Bacchanal_1627_Moses_van_Uyttenbroeck

Ensimmäisen riidan alkuperä

Viisi poliittista järjestystä

 • Filosofinen aristokratia
 • Timokratia
 • Oligarkia
 • Demokratia
 • Ylevä tyrannnia. Neljäs ja viimeinen poliittinen sairaus

IX KIRJA (571a-592b): TYRANNI JA FILOSOFI

Death_of_Socrates

X KIRJA (595a-621d): MIMESIS JA ER-MYYTTI 

waters-of-lethe-plains-of-elysium-1880

Jäljittelevän taiteen hylkäämisestä

Sielun kuolemattomuudesta

Oikeuden palkinnoista

Kuolleiden tuomiosta