Avicenna 

Avicenna (Abu Ali Husain ebn Abdallah Ebn-e Sina‎ / Ibn Sina 980–1037)