Ohjeet esseiden kirjoittamiseen

OHJEET ESSEEN TEKEMISEEN 

Essee on kirjoitelma, jossa pyrit tai yrität (essayer) käsitellä omaehtoisesti jotakin asiaa tai kysymystä pyrkien samalla selvittämään sen itsellesi ja muille.

Akateeminen essee ei ole kuitenkaan vain subjektiivinen näkemys asioista vaan tutkimusessee, jossa pyrit käyttämään hyväksi jo olemassa olevaa tutkimusta tai kirjallisuutta ja rakentamaan käsitteellistä analyysia ja argumentaatiota.

Kurssisuorituksena esseen on ennen kaikkea osoitettava, että olet perehtynyt hyvin joko esseellä tentittävään kirjallisuuteen tai kurssin aihealueeseen.

Esseen aihe

Hyvä esseen aihe kiinnostaa kirjoittajaa itseään ja liittyy kurssin aiheeseen

 • Esseen aihetta voi ehdottaa itse tai aihetta voi pyytää tenttijältä.
 • Aihe on kuitenkin hyväksytettävä tenttijällä ennen työn aloittamista.

Aihe ei saa olla liian laaja eikä liian suppea vaan sopiva esseelle

 • Liian laajaa aihetta et pysty käsittelemään kunnolla esseessä
 • Parasta valita yksi teema tai kysymys, jonka käsittelyä laajennat esseessä.

Aihetta on syytä esittää vasta kun on jo alustavasti tutustunut aihealueeseen

 • Tenttivään kirjallisuuteen tai kurssin aihepiiriin

Aiheen on liityttävä kurssiin

 • Jos koskee tentittävää kirjallisuutta katettava kaikki tentittävät kirjat
 • Jos on kurssiessee, sen on liityttävä kurssilla käsiteltäviin aiheisiin

Muodolliset vaatimukset

Sisältö on määrää tärkeämpi, mutta muodollisesti yleisen esseen on oltava noin 12 sivun pituinen.

 • Vähintään 10 sivua ja enintään 15 sivua. (Ellei muuta sovita)

Käytä mieluiten Times Roman 12 kirjaisintyyppiä (tai vastaavaa) ja riviväliä puolitoista.

Essee on palautettava joko word tai pdf tiedostona.

Tiedoston nimestä on käytävä selväksi suoritettava opintojakso, esseen tekijän nimi ja käsiteltävä aihe. Malli: VALSS330_Virtanen_Arendt

Esseessä on käytettävä tieteellistä viittausjärjestelmää.

 • Kaikki suorat lainaukset on merkittävä sivukohtaisesti.
 • Myös kaikki muut viittaukset on merkittävä.
 • Esseen loppuun on liitettävä kirjallisuusluettelo käytetystä kirjallisuudesta.

Essee on palautettava joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 • Esseessä saa käyttää vain YHTÄ kieltä. Suomenkieliseen esseeseen on kaikki lainaukset käännettävä suomeksi. Vastaavasti englanninkielisen ja ruotsin kielisen esseen on oltava kauttaaltaan englantia tai ruotsia. Jos haluat liittää lainauksen myös alkuperäiskielellä, käännä lainaus itse tekstiiin ja laita alkuperäinen alaviitteeseen.
 • Myös erilaiset konsulttijargonien sekakielet sisältäen sekaisin englantia, suomea, ruotsia ja sosiaalisen median slangia, eivät kelpaa kirjallisen esseen kieleksi.
 • Kirjota essee mieluiten äidinkielelläsi. Jos kirjoitat esseen englanniksi ja tämä ei ole äidinkielesi huolehdi tarkasti siitä, että todella tarkoitat ja ymmärrät sen mitä kirjoitat ja pystyt kääntämään jokaisen lauseen äidinkielellesi.

Esseen sisältö

Jos kyse on suoraan tenttikirjoja koskevasta esseestä

 • Esseessä on osoitettava, että tenttijä on lukenut tarkasti tentittävän kirjallisuuden kokonaisuudessaan ja miettinyt sitä omaehtoisesti.
 • Pelkkä kirjojen referointi ei kelpaa vaan kirjoittajan on pohdittava myös omaehtoisesti teosten sisältöä ja argumentteja.
 • Omaehtoisen pohdinnan on kuitenkin liityttävä kiinteästi tentittävään aineistoon. Omat yleiset tai aineiston ulkopuolelta tehdyt mielipiteet eivät kelpaa tenttisuoritukseksi.
 • Vastaavasti aineistosta ei voi erottaa vain pientä osaa esseen aiheeksi.

Jos kyse on kurssin teemaa koskevasta esseestä

 • Esseessä on osoitettava, että tekijä on tutustunut käsittelemäänsä aiheeseen ja pohtinut sitä käytetyn kirjallisuuden osalta omaehtoisesti.
 • Pelkkä kirjallisuuden referointi ei kelpaa vaan kirjoittajan on pohdittava kirjallisuuden kautta omaehtoisesti valitsemaansa kysymystä/aihetta.

Pyri esseessä käsitteelliseen analyysiin ja argumentointiin.

Esseen rakenne

Pyri jäsentämään esseesi ja yhdistämään jäsennykset kirjoitusta kuljettavalla punaisella langalla.

Essee on hyvä jakaa johdantoon, itse asian käsittelyyn ja johtopäätöksiin tai lopetukseen. Näissä voit ensin esitellä käsittelemäsi asian, sitten käsitellä sen (varsinainen sisältö) ja lopuksi koota yhteen keskeiset argumenttisi.

Älä kuitenkaan näiden (johdanto, loppupäätökset) lisäksi jatkuvasti kerro (tai kertaa) mitä olet tekemässä vaan mene suoraan itse asiaan ja pyri tekemään itse asian käsittelystä tekstiä eteenpäin vievä punainen lanka. Vältä siis turhaa minä muotoista metatekstiä (”Tässä minä teen tätä, seuraavaksi minä teen tuota, tässä esseessä tein tätä.”) ja käytä käytettävissä oleva tekstin määrä itse asiasta kertomiseen.

Yleistä kirjoittamisesta

Muista, että akateeminen artikkeli on eri asia kuin mielipidekirjoitus, journalistinen artikkeli tai raportointi.

Huomioi argumentaatio, käsitteet sekä teoreettinen tai empiirinen koherenssi.

Älä kirjoita mitään mitä et itse ymmärrä.

Vältä tyhjää tieteellistä retoriikkaa, jos sisältö puuttuu. Vakuuttavuuden yritys voi olla hyvin epävakuuttava. Parempi tiedostaa puutteet, kun yrittää peittää niitä

Esseeseen kuuluu myös omaehtoinen kirjallinen tyyli.  Ei tarvitse peittää persoonallista tyyliä. Kirjoita tekstiä, jota itse lukisit mielelläsi. Muista kuitenkin, että toisin kuin puhtaassa kirjallisuusesseessä, tenttiesseessä tai tutkimusesseessä tyyli ei koskaan korvaa argumentaatiota tai sisältöä.

Plagiointi

Älä yritä plagioida. Johtaa automaattiseen hylkäykseen ja mahdollisiin muihin seuraamuksiin.

Selkeää plagiointia on copy-paste tekniikalla tehty essee.

Toisten ajatusten käyttäminen niihin VIITATEN ei ole plagiointia, vaan kuuluu tieteelliseen käytäntöön.

Ole kuitenkin erittäin huolellinen viittauksien kanssa. Suorat viitteet on aina merkittävä selkeästi ja myös toisten ajatuksia ja käsitteitä referoivissa ja analysoivissa osissa viitattava näihin.

Aloitus ja prosessi

Älä pelkää aloittaa. Kirjoita rohkeasti tekstiä. Tekstinkäsittelyn ohjelmien ansiosta voit aina muokata, tarkentaa ja korjata sitä.

Älä stressaa. Yritä myös nauttia kirjoittamisesta.