Politica

Aristoteles: Πολιτικά, Politica (1252a)  

 • Πολιτικά. Aristotle. ed. W. D. Ross, Aristotle’s Politica. Oxford, Clarendon Press. 1957.
 • Politics.  Aristotle in 23 Volumes, Vol. 21, translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1944.
  • Politics.  Translated by Jowett, Benjamin. In Jonathan Barnes, ed. Complete Works of Aristotle. 2. Princeton: Princeton University Press 1984
  • Aristotle’s Politics. Translated by Lord, Carnes. Chicago: University of Chicago Press. 1984, 2013.
  • Politics. Translated by Reeve, C.D. Indianapolis: Hackett 1981.
  • Clarendon Aristotle Series
   • Politics. Books I and II. Translated with a Commentary by Trevor J. Saunders. Clarendon Press, Oxford 1995, 2002.
   • Aristotle: Politics III–IV. Translated with a Commentary by Robinson, Richard. Clarendon Press, Oxford, 1995.
   •  Aristotle: Politics V–VI. Translated with a Commentary by Keyt, David. Clarendon Press, Oxford 1999.
   • Aristotle: Politics VII–VIII. Translated with a Commentary by Kraut, Richard.  Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Politiikka. Aristoteles VIII. Suomentanut A. M. Anttila. Gaudeamus, Jyväskylä 1991.

Political community 

Every polis (πόλις) is a community (κοινωνία) of some kind, and every community is established with a view to some good (ἀγαθός); for everyone always acts in order to obtain that which they think good

 ” Voimme nähdä, että jokainen polis on eräänlainen yhteisö (koinôniâ) ja että jokainen yhteisö on syntynyt jonkin hyvän (agathos) aikaansaamiseksi, sillä kaikki toimivat pitäen silmällä sitä, minkä luulevat hyväksi.”

Since all communities aim (στοχάζομαι) at some good, the most powerful (κύριος), which includes all the others, aims at most powerful good. This we call polis or political community.

Koska kaikki yhteisöt tähtäävät (stochazontai) johonkin hyvään, hallitsevin (kuriôtatou) muut itseensä sisällyttävä yhteisö tähtää selvästi hallitsevimpaan. Tätä yhteisöä kutsumme polikseksi ja poliittiseksi yhteisöksi. (polis kai hê koinonia hê politikê)”

Pol. 1252a1-7

I: POLIS (πόλις) AND OIKOS (οἶκος) 

POLIITTINEN YHTEISÖ JA TILA(TALOUS)YHETISÖ

 1. Varieties of Rule. Hallitsemisen erot
 2. Origin, Growth, and Purpose of Polis. Poliksen alkuperä, muodostuminen ja päämäärä
  1.  Zoon politikon 
 3. Oikos
 4. Property. Omaisuus  (κτῆσις, ktēsis)
 5. Slave. Orja (δοῦλος, doulos)
 6. Natural slave. Orja luonnostaan
 7. The knowledge of master and Slave. Isännän ja orjan tieto
 8. Household Management. Taloudenhoito (οἰκονομικός)
 9. Wealth-getting. Rikkauksien hankinta (χρηματιστικός, khrēmatistikos)
 10. Household management and retail trade. Taloudenhoito ja jälleenmyynti (καπηλικός kapēlikos)
 11. Modes of wealth-getting. Rikkauden hankkimisen muodot.
 12. The rule of a master, father and husband: Isännän (despotikos) isän (patrikos) ja aviollinen (gamikos) hallitseminen
 13. Virtues in the rule of household. Hyveet taloudenhoidon hallinnassa

II: THE BEST POLITICAL COMMUNITIES. PARHAAT POLIITTISET YHTEISÖT

 1. Common in Political Communities
 2. Criticism of ‘Oneness’ in Plato’s Politeia.
 3. Possession in ‘Oneness’
 4. Community of Wives and Children in Plato’s Politeia
 5.  Community of Property in Plato’s Politeia
 6. Plato’s Politeia in the Laws
 7. Politeia of Phaleas
 8. Politeia of Hippodamus
 9. Politeia of Sparta
 10. Politeia of Crete
 11. Politeia of Carthage
 12.  Legislators

III: WHAT IS POLIS? MIKÄ POLIS ON? 

Multitude of citizens. Kansalaisten joukko

Citizen. Kansalainen (πολίτης, politēs)

IV: POLITEIA (πολιτεία)

10. Tyranny (τυραννίς)

V: TRANSFORMATION. MUUTOS  (metaballō)

STRIFE, DESTRUCTION AND SALVATION. TAISTELU (stasis), TUHOUTUMINEN (phthora) JA SÄILYMINEN/PELASTUS (sōtēria)

VI:DEMOCRACY (δημοκρατία) AND OLIGARCHY (ὀλιγαρχία). DEMOKRATIA JA HARVAINVALTA 

VII: THE BEST POLITEIA AND RECOMMENDED WAY OF LIFE.

PARAS POLITEIA (politeias aristês) JA SUOSITELTAVIN ELÄMÄNTAPA (hairetôtatos bios) 

VIII: CIVIC EDUCATIONKANSALAISKASVATUS (paideia)