Ἀπολογία, Apologia  

Ἀπολογία Σωκράτους, Apologia Sokratous  (Ap. 17a-42a)

  • Ἀπολογία Σωκράτους. Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
  • Socrates’ Apology. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 1 translated by Harold North Fowler; Introduction by W.R.M. Lamb. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1966.
  • Apologia eli Sokrateen puolustuspuhe. Suomentanut Marianna Tyni. Teoksessa Platon: Teokset I. Otava, Helsinki 1999.
  • Sokrateen puolustuspuhe. Suomentanut Päivö Oksala. Teoksessa Viisi tutkielmaa. Helsinki: WSOY, Helsinki 1961.